ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างการบริหารงาน

ฝ่ายบริหาร

ทำเนียบครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 


MENU ONLINE
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

Since: July 20, 2014

 

 

 


ผลงานครู
 

 ๑.  ครูผู้สอนการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๓                                               เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

 ๒.  ครูผู้สอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๖                                  เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๓.  ครูผู้สอนการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ม.๔-ม.๖    เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๔.  ครูผู้สอนการแข่งขันโครงงานอาชีพ   ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๓                                                                         เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๕.  ครูผู้สอนการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖                                                      เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๖.  ครูผู้สอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓                   เหรียญทอง   

 

๗.  ครูผู้สอนการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นม ม.๔ - ม.๖                                                                           เหรียญทอง

 

๘.  ครูผู้สอนการแข่งขันคิดเลขเร็ว                                                                                                                เหรียญทอง

 

๙.  ครูผู้สอนการแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง  ระดับชั้น  ม. ๑ - ม.๖                                                  เหรียญทอง

 

๑๐.  ครูผู้สอนการแข่งขันการแสดงตลก                                                                                                        เหรียญทอง  

 

๑๑.  ครูผู้สอนการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข  ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖                                                     เหรียญทอง

 

๑๒.  ครูผู้สอนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖                                                เหรียญเงิน