ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 

 

 


ผลงานครู
 

 ๑.  ครูผู้สอนการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๓                                               เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

 ๒.  ครูผู้สอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๖                                  เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๓.  ครูผู้สอนการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ม.๔-ม.๖    เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๔.  ครูผู้สอนการแข่งขันโครงงานอาชีพ   ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๓                                                                         เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๕.  ครูผู้สอนการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖                                                      เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๖.  ครูผู้สอนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓                   เหรียญทอง   

 

๗.  ครูผู้สอนการประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นม ม.๔ - ม.๖                                                                           เหรียญทอง

 

๘.  ครูผู้สอนการแข่งขันคิดเลขเร็ว                                                                                                                เหรียญทอง

 

๙.  ครูผู้สอนการแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง  ระดับชั้น  ม. ๑ - ม.๖                                                  เหรียญทอง

 

๑๐.  ครูผู้สอนการแข่งขันการแสดงตลก                                                                                                        เหรียญทอง  

 

๑๑.  ครูผู้สอนการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข  ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖                                                     เหรียญทอง

 

๑๒.  ครูผู้สอนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖                                                เหรียญเงิน