ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 

 

 


ผลงานนักเรียน
 

 ๑.  การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๓                                                            เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

 ๒.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๖                                               เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๓.  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๔.  การแข่งขันโครงงานอาชีพ   ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๓                                                                                       เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๕.  การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖                                                                    เหรียญทอง   ชนะเลิศ

 

๖.  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓                                 เหรียญทอง   

 

๗.  การประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นม ม.๔ - ม.๖                                                                                         เหรียญทอง

 

๘.  การแข่งขันคิดเลขเร็ว                                                                                                                              เหรียญทอง

 

๙.  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง  ระดับชั้น  ม. ๑ - ม.๖                                                               เหรียญทอง

 

๑๐.  การแข่งขันการแสดงตลก                                                                                                                     เหรียญทอง  

 

๑๑.  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข  ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖                                                                  เหรียญทอง

 

๑๒.  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖                                                             เหรียญเงิน