ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 

 

 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
 

1.

นายจงรัก  พุทธิวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

2.

นางประสิทธิ์  วิสิทธิ์

ผู้แทนผู้ปกครอง    

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

3.

นายโสภณ  ไวยวรณ์

ผู้แทนครู  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

4.

นายทน  ชมพู

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

5.

นายอุเทน  พาภักดี     

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

6.

 พระอรรนพ  อคคปญโญ  

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

7.

นายวิรัตน์   แสนมนตรี

ผู้แทนองค์กรศาสนา  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

8.

นายณัฏฐษ์กร  กุลเดชศิริวัฒน

ผู้แทนศิษย์เก่า  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

9.

นายปฏิภาณสวาท  พิมพ์พา

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

10.

นายฉลอง  นันทขันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

11.

นางดาว  บุพชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

12.

นายอุ้ย  นันทขันธ์       

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

13.

นายสุวิทย์   แก้วหยอด

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

14.

นางสาวศิริญญา  สุวัฒ       

ผู้อำนวยการโรงเรียน      

 กรรมการและเลขานุการ