ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างการบริหารงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ทำเนียบครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 


MENU ONLINE
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
 

 

 

 

 

                                                                               ตราโรงเรียน

 

 


"ซุ้มเสมา - รูปเพชร - ตรากรมสามัญศึกษา บนแปลงที่นา ล้อมรอบด้วยวงกลม"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 อักษรย่อ

 

 


น.พ.ศ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ปรัชญาโรงเรียน

 

 


จรรยางาม  ความรู้ดี  กีฬาเลิศ  เทิดวัฒนธรรม  สัมพันธ์ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 คติพจน์ของโรงเรียน

 

 


ปญญา  โลกสฺสมิ  ปชฺโชโต  :  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 สีประจำโรงเรียน

 

 


ฟ้า - ชมพู

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

 


ต้นประดู่

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 

 


ดอกพุทธรักษา

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 วิสัยทัศน์

 

 

 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ผู้เรียนมีความรุ้คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  ประสานความร่วมมือ  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  พันธกิจ

 

 

 
                                                           ๑.  พัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น  สอดคล้องและสามารถบูรณาการสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
                                                                 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน
                                                           ๒.  พัฒนาทักษะ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการและเทคนิค
                                                                 ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
                                                           ๓.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  
                                                                 มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม
                                                           ๔.  จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
                                                                  จัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                           ๕.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
                                                                 และจรรยาบรรณครู  
                                                            ๖.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม  สะอาดมั่นคง  ปลอดภัย พร้อมงาน เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
                                                                  การเรียนการสอน 
                                                           ๗.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) ใช้กระบวนการ PDCA
                                                                 อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
                                                           ๘.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุน
                                                                  การจัดการศึกษา
                                                           ๙.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน  การนิเทศภายใน  กำกับติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุง
                                                                  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   เป้าประสงค์

 

 

 
                                                           ๑.  โรงเรียนมีหลักสูตรที่ดีมีความยืดหยุ่นสนองต่อความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล
                                                                 และสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมเข้าเป็นประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ  พ
                                                           ๒.  ครูมีทักษะ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการและเทคนิคที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
                                                                 การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาการของผู้เรียนต่อไป
                                                           ๓.  นักเรียนเป็นคนเก่ง  ดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
                                                                  มีคุณธรรม  จริยธรรม รักความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม  จิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม
                                                           ๔.  จัดให้มีวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
                                                                  การสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                           ๕.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
                                                                  จรรยาบรรณครู
                                                            ๖.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม  สะอาดมั่นคง  ปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
                                                           ๗.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ใช้กระบวนการ PDCA
                                                                  อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
                                                           ๘.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุน
                                                                  การจัดการศึกษา
                                                           ๙.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  การนิเทศภายใน  กำกับติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงเพื่อ
                                                                 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   อัตลักษณ์

 

 

 
มีความรู้คู่คุณธรรม

 

 

 

 

 

                                                                                   เอกลักษณ์

 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ