ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 

 

 

 

 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
 

 

 

 

 

 ตราโรงเรียน

 

 


"ซุ้มเสมา - รูปเพชร - ตรากรมสามัญศึกษา บนแปลงที่นา ล้อมรอบด้วยวงกลม"

 

 

 

 

 

 

 

 

 อักษรย่อ

 

 


น.พ.ศ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรัชญาโรงเรียน

 

 


จรรยางาม  ความรู้ดี  กีฬาเลิศ  เทิดวัฒนธรรม  สัมพันธ์ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 คติพจน์ของโรงเรียน

 

 


ปญญา  โลกสฺสมิ  ปชฺโชโต  :  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 สีประจำโรงเรียน

 

 


ฟ้า - ชมพู

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

 


ต้นประดู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 

 


ดอกพุทธรักษา

 

 

 

 

 

 

 

 

   วิสัยทัศน์

 

 

 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ผู้เรียนมีความรุ้คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  ประสานความร่วมมือ  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 พันธกิจ

 

 

 
 ๑.  พัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น  สอดคล้องและสามารถบูรณาการสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน
๒.  พัฒนาทักษะ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการและเทคนิคที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ
๓.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม
๔.  จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ จัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณครู  
๖.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม  สะอาดมั่นคง  ปลอดภัย พร้อมงาน เอื้อต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
๗.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) ใช้กระบวนการ PDCA  อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
๘.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุน การจัดการศึกษา
๙.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน  การนิเทศภายใน  กำกับติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุง  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป้าประสงค์

 

 

 
๑.  โรงเรียนมีหลักสูตรที่ดีมีความยืดหยุ่นสนองต่อความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล และสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมเข้าเป็นประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ  
๒.  ครูมีทักษะ  กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการและเทคนิคที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาการของผู้เรียนต่อไป
๓.  นักเรียนเป็นคนเก่ง  ดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม รักความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม  จิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม
.  จัดให้มีวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน การสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
๖.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม  สะอาดมั่นคง  ปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
๗.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ใช้กระบวนการ PDCA  อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุน การจัดการศึกษา
๙.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  การนิเทศภายใน  กำกับติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 อัตลักษณ์
 

 

 

มีความรู้คู่คุณธรรม

 

 

 

 

 

 เอกลักษณ์

 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ