ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างการบริหารงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ทำเนียบครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 


MENU ONLINE
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต

 

 

You are the visitor number

Since: July 20, 2014

 

 

 

 

 ประวัติโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
 

 

                โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ โดยได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนสาขา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (เปิดเป็นโรงเรียนสาขา เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘)
โดยนายจงรัก พุทธิวงศ์ เป็นผู้ประสานงานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นและสภาตำบลนาหนัง ในขณะนั้นได้รับมอบที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ จำนวน ๓๒ ไร่  ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน พร้อมกับสร้างอาคารชั่วคราวขนาด ๕ ห้อง จำนวน ๒ หลัง  
รวมทั้งห้องน้ำห้องส้วมขนาด ๓ ที่ ๒ หลัง  ในระหว่างนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหลายอย่าง อาทิ เช่น
สภาตำบลจัดสร้างถนนลูกรังให้ใช้เป็นทางเข้า -ออก โรงเรียน  คุณพิทักษ์  ศรีตะบุตร  ส.ส.จังหวัดหนองคาย เขต ๑
ได้อนุเคราะห์เครื่องจักรกลปรับพื้นที่โรงเรียน และหอกระจายข่าว จนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นการชั่วคราว

                เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๖ รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นปีแรก จำนวน ๘๐ คน  มีครู-อาจารย์ ๓ คน
และได้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

                ปีการศึกษา ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  เปิดทำการสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค พร้อมการปรับพื้นที่ภายในบริเวณ
โรงเรียน   ขยายเขตไฟฟ้าและก่อสร้างหอประปา   บ้านพักครู   บ้านพักภารโรง  และถนนคอนกรีตในโรงเรียนบางส่วน

                ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และทำการสอนทั้งสองระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาจนถึงปัจจุบัน