ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 

 

 

 

 ประวัติโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
 

 

                โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ โดยได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนสาขาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (เปิดเป็นโรงเรียนสาขา เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘) โดยนายจงรัก พุทธิวงศ์ เป็นผู้ประสานงานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นและสภาตำบลนาหนัง ในขณะนั้นได้รับมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๓๒ ไร่  ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน พร้อมกับสร้างอาคารชั่วคราวขนาด ๕ ห้อง จำนวน ๒ หลัง  รวมทั้งห้องน้ำห้องส้วมขนาด ๓ ที่ ๒ หลัง  ในระหว่างนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหลายอย่าง อาทิ เช่น สภาตำบลจัดสร้างถนนลูกรังให้ใช้เป็นทางเข้า -ออก โรงเรียน  คุณพิทักษ์  ศรีตะบุตร  ส.ส.จังหวัดหนองคาย เขต ๑ ได้อนุเคราะห์เครื่องจักรกลปรับพื้นที่โรงเรียน และหอกระจายข่าว จนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นการชั่วคราว

                เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๖ รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นปีแรก จำนวน ๘๐ คน  มีครู-อาจารย์ ๓ คนและได้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

                ปีการศึกษา ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค พร้อมการปรับพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน   ขยายเขตไฟฟ้าและก่อสร้างหอประปา   บ้านพักครู   บ้านพักภารโรง  และถนนคอนกรีตในโรงเรียนบางส่วน

                ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และทำการสอนทั้งสองระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาจนถึงปัจจุบัน