ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างการบริหารงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ทำเนียบครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 


MENU ONLINE
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

 

 ประวัติโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
 

 

                โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ โดยได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนสาขา
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (เปิดเป็นโรงเรียนสาขา เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘)
โดยนายจงรัก พุทธิวงศ์ เป็นผู้ประสานงานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นและสภาตำบลนาหนัง ในขณะนั้นได้รับมอบที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ จำนวน ๓๒ ไร่  ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน พร้อมกับสร้างอาคารชั่วคราวขนาด ๕ ห้อง จำนวน ๒ หลัง  
รวมทั้งห้องน้ำห้องส้วมขนาด ๓ ที่ ๒ หลัง  ในระหว่างนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหลายอย่าง อาทิ เช่น
สภาตำบลจัดสร้างถนนลูกรังให้ใช้เป็นทางเข้า -ออก โรงเรียน  คุณพิทักษ์  ศรีตะบุตร  ส.ส.จังหวัดหนองคาย เขต ๑
ได้อนุเคราะห์เครื่องจักรกลปรับพื้นที่โรงเรียน และหอกระจายข่าว จนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นการชั่วคราว

                เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๖ รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นปีแรก จำนวน ๘๐ คน  มีครู-อาจารย์ ๓ คน
และได้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

                ปีการศึกษา ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  เปิดทำการสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค พร้อมการปรับพื้นที่ภายในบริเวณ
โรงเรียน   ขยายเขตไฟฟ้าและก่อสร้างหอประปา   บ้านพักครู   บ้านพักภารโรง  และถนนคอนกรีตในโรงเรียนบางส่วน

                ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และทำการสอนทั้งสองระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาจนถึงปัจจุบัน