Administrator

 

  ข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้างหน่วยงาน

02 : ข้อมูลผู้บริหาร

03 : อำนาจหน้าที่

04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

- แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน

 

- ช่องทางติดต่อโรงเรียน

06 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  การประชาสัมพันธ์

07 : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- https://www.facebook.com/nanangpat

 

- http://www.nanangpat.ac.th

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 : Q&A (ถาม - ตอบ)

 

- facebook messenger

09 : Social Network

 

- https://www.facebook.com/nanangpat

 

  การบริหารงาน

  การดำเนินงาน

10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11 : แผนดำเนินงานประจำปี

12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  การปฏิบัติงาน

14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  การให้บริการ

15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18 : E-Service

 

- ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

- ดาวน์โหลดเอกสาร

 

  การจัดซื้อจัดจ้าง

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

24 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

  การส่งเสริมความโปร่งใส

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27 : แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  นโยบาย No gift policy

31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่

32 : การสร้างวัฒนธรรม No gift policy

33 : รายงานผลตามนโยบาย No gift policy

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  แผนการป้องกันการทุจริต

36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  มาตรการส่งเสริมสร้างมาตรฐานมาตรฐานทางจริยธรรม

39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

                คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (me sure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

 

       แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 

                การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)