ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 


ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างการบริหารงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ทำเนียบครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 


MENU ONLINE
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานครู

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

Since: July 20, 2014

 

 

 

 

 ทำเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
 

นายรังสรรค์   จันทจร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 


รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

นางจินตนา  ดีนาง
ครู / คศ.3

 

 

นางธัญญา  วังคะฮาด
ครู / คศ.1 

 

นายสำราญ  สมทิพย์
ครู / คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

นายเฉลิม  ลิชัยมูล
ครู / คศ.2

 

นายรัฐนันท์   สกุลสารทอง
ครู / คศ.1 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 นางสาวญาสุมินทร์   อุปฮาด
ครู / คศ.1

 นางสาวมะลิษา   สีลาโล้
ครู / คศ.1

 


นางสาวอิศรานันต์   ฐานะสุ
ครู / คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวสุภาวดี   เหล่าจันทร์อัน
ครู / คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
ครู / คศ.2

 

 
นางสาวกัลญภรณ์  คำสีลา
ครู / คศ.1

 


นางสาวสุธิดา   ไชยเพชร
ครูผู้ช่วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 นางสาวจีรนันท์  หัดคำหมื่น
ครู / คศ.2

 นางสาวสุดารัตน์   โสดา
ครู / คศ.2

 นางอัญชลี  โคดเมือง
ครู / คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวุฒิพงษ์   บุดดีคำ
ครู / คศ.1   

 นางสาวดวงสุดา   สาจันทร์
ครู / คศ.1

 นางสาววิชชุดา   สารกรณ์
ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค์
ครู / คศ.3

 นายวุฒิไกร  กุลวงศ์
ครู / คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นายเอกบดินทร์   นันเชียงเครือ
ครูผู้ช่วย

 

 


นายวิษณ์ศรัชฏ์  อัศวรรธโสภณ
ครูผู้ช่วย

 

 

นายทัศนัย  บาลไธสง
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

นายธนาบูลย์  จันทรวิไล
ครู / ครูผู้ช่วย

 

นายส่วน  ทองประเทือง
พนักงานราชการ 

 

นางสาวเยาวลักษณ์  แสนบุญศิริ
พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

นายคำพันธ์  พินิจ
นักการภารโรง