ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 

 

 

 

 ทำเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
 

นายรังสรรค์   จันทจร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายสลับ   หัดคำหมื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

นางจินตนา  ดีนาง
ครู / คศ.3

 

 

นางธัญญา  วังคะฮาด
ครู / คศ.1 

 

นายสำราญ  สมทิพย์
ครู / คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

นายเฉลิม  ลิชัยมูล
ครู / คศ.2

 

นายรัฐนันท์   สกุลสารทอง
ครู / คศ.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 นางสาวญาสุมินทร์   อุปฮาด
ครู / คศ.1

 นางสาวมะลิษา   สีลาโล้
ครู / คศ.1

 


นางสาวอิศรานันต์   ฐานะสุ
ครู / คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวสุภาวดี   เหล่าจันทร์อัน
ครู / คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
ครู / คศ.2

 

 
นางสาวกัลญภรณ์  คำสีลา
ครู / คศ.1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 นางสาวจีรนันท์  หัดคำหมื่น
ครู / คศ.2

 นางสาวสุดารัตน์   โสดา
ครู / คศ.2

 นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ
ครู/คศ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอัญชลี  โคดเมือง
ครู / คศ.1   

 นายวุฒิพงษ์   บุดดีคำ
ครู / คศ.1

 นางสาวดวงสุดา   สาจันทร์
ครู / คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค์
ครู / คศ.2

 นายวุฒิไกร  กุลวงศ์
ครู / คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นายโสภณ  ไวยวรณ์
ครู / คศ.2

 

นายธนากร  นาคโคตร
ครู / คศ.2

 นายศตวรรษ   ชาวโพธิ
ครู / คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

นายธนาบูลย์  จันทรวิไล
ครู / ครูผู้ช่วย

 

นายส่วน  ทองประเทือง
พนักงานราชการ 

 

นางสาวเยาวลักษณ์  แสนบุญศิริ
พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

นายคำพันธ์  พินิจ
นักการภารโรง