ค้นหาใน google.co.th  

 

 

 

Administrator

 

 

 

 

 ทำเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
 

นางสาวศิริญญา  สุวัฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 


นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 นางสาวญาสุมินทร์   อุปฮาด
ครู / คศ.2

 นางสาวมะลิษา   สีลาโล้
ครู / คศ.2

 นางสุภาวดี   เหล่าจันทร์อัน
ครู / คศ.1

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

นายเฉลิม  ลิชัยมูล
ครู / คศ.3

 

นายรัฐนันท์   สกุลสารทอง
ครู / คศ.2

 นางสาวปิยากร  ขันช่วย
ครู/คศ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 นางสาวรวิสรา ตองตาสี
พนักงานราชการ

 นางสาวสิริรัตน์  ศักดิ์อุดมกุล
ครูอัตราจ้าง

 

 นางสาวชนกวัลย์  เสนากุล
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นายวุฒิพงษ์   บุดดีคำ
ครู / คศ.1

 นางสาวสุดารัตน์   โสดา
ครู / คศ.2

 นางอัญชลี  โคดเมือง
ครู / คศ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจินตนา  ดีนาง
ครู / คศ.3  

 นางสาวจีรนันท์  หัดคำหมื่น
ครู / คศ.3

 นางสาววิชชุดา   สารกรณ์
ครู คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

นางกาญจนา  เนตรภักดี
ครู / คศ.3

 นายวุฒิไกร  กุลวงศ์
ครู / คศ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นายเอกบดินทร์   นันเชียงเครือ
ครู / คศ.1

 


นายวิษณ์ศรัชฏ์  อัศวรรธโสภณ
ครู คศ.1

 

นายทัศนัย  บาลไธสง
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

 

 

 

 นายกษิดิ์เดช  ช่างเหล็ก
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

 

 

 

 

นางธัญญา  วังคะฮาด
ครู / คศ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

นายคำพันธ์  พินิจ
นักการภารโรง