ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างขอบข่ายการบริหารงาน
และจัดการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหาร

ทำเนียบครูและบุคลากร

นโยบายโรงเรียน

ประกาศโรงเรีย

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา


 


MENU ONLINE
 

เขียนสมุดเยี่ยม

อ่านสมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานคร

ผลงานนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

 

 

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


# เอกสารเผยแพร่ #
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

เรื่อง การศึกษาภาพความสำเร็จของ

 

การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา

 

ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

 

นาหนังพัฒนศึกษา สำนักงานเขต

 

พื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 21

 

(โดย นายสลับ หัดคำหมื่น)

 

 

 

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

Since: May 25, 2012

 

 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 

 

 

## สถิติการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ##

 

 

 

คณะ/สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

1.

นายณัฐวัฒน์  ผ่านแสนเสาร์

ช่างไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

2.

นายณัฐกานต์  พรมเผ่า

วิศวกรรมความปลอดภัย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

3.

น.ส.จุฑาทิพย์  ยางศรี

ครุศาสตร์/พลศึกษาและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 

สุขศึกษา

 

4.

น.ส.ปนัดดา  ทองคำ

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

 

 

 

ขอนแก่น

5.

น.ส.วนิดา  โคตะพันธ์

วิทยาศาสตร์/เทคโนโล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

 

 

ยีการอาหาร

 

6.

น.ส.นิตยา  โพธิราช

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

 

 

 

ขอนแก่น

7.

น.ส.นภาพร โพธิ์ปัดชา

วิศวกรรมความปลอดภัย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

8.

น.ส.มีนา  พันธ์พิมพ์

วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

ไฟฟ้า

 

9.

น.ส.ศรัญญา  โสภารักษ์

การจัดการท่องเที่ยวและ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

การจัดการโรงแรม

 

10.

นายธรรมนูญ  สงวนนาม

วิทยาศาสตร์/ชีววิทยาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

11.

น.ส.รสสุคนธ์  คำหวาน

สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

12.

น.ส.อุทุมพร  ไวยวรรณ์

เทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร

13.

น.ส.นุชนาถ  สีใส

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏ์ธานี

14.

น.ส.สุภัสสรา จันทร์ทำมา

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15.

นายวัฒนธรรม  ไวยวรณ์

ครุศาสตร์/คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

16.

น.ส.จิราพร  ผลมีบุญ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

17.

น.ส.พรรณวิภา นามท้าว

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

18.

น.ส.จริยา  บาริศรี

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

 


 

 
นายรังสรรค์  จันทจร
ผู้อำนวยการโรงเรียน